กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสถิตย์ รัตนสิงห์
ครู คศ.3

นางสุภนีตา กังเซ่ง
ครู คศ.2