บุคลากรทางการศึกษา

นายนิคม เอียดนิมิตร
ช่างไฟฟ้า 3

นางสาววรรณา เปาะทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิศรส จงนอก
ครูพี่เลี้ยง