กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนฤมล นิลกรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา จันชุม
ครู คศ.3

นางนิภา ใหม่ชุม
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์
ครู คศ.1

นายศุภโชค สังขศรี
ครู คศ.1