ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       ปี  พ.ศ. 2537   นายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้ปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ นายโกเมศวร์  นนทามิตร  อาจารย์ 2 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ประสานงานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการจัดตั้งโรงเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2537   ได้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน  2   ห้องเรียน   นักเรียนจำนวน  64  คน ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว  ณ  วัดใหม่ไทยเจริญ


       ต่อมาวันที่  26  พฤษภาคม  2538  ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนบพิตำวิทยา"  และแต่งตั้งให้  นายโกเมศวร์  นนทามิตร  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่และได้งบประมาณ 10,850,000.- บาท  จัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก  ข   ค  และห้องน้ำจำนวน  1  หน่วย  12  ที่  ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน   43  ไร่    โดยการประสานงานของนายมนูญ หนูแก้ว  ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช


 
       การจัดตั้งโรงเรียนนบพิตำได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้อง ถิ่นเป็นอย่างดีภายใต้การนำของกำนัน สมโชค  อินณรงค์  กำนันตำบนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนนบพิตำวิทยา  ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน อาสาสมัครท้องถิ่นและรัฐบาลโดยกรมสามัญศึกษาภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการ โกเมศว์  นนทามิตร

       ต่อมาโรงเรียนเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้น ม.6  มีนักเรียนทั้งหมด  519  คน   ครู 35  คนยาม-นักการ  2  คน  อาคารเรียน  3  หลัง  อาคารฝึกงาน  1  หน่วย   หอประชุม-โรงอาหาร  1  หน่วยและมี นาย  ส.สมบัติ   มีสุนทร  เป็นผู้อำนวยการ

       ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2556 ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีการปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์โรงเรียนให้ดีขึ้น มีถนนรอบบริเวณอาคารเรียน
       เมื่อ พฤศจิกายน 2556 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 นายประพฤติ วงศ์ชนะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกาารโรงเรียน มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียนต่าง ๆ  มีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ คืออาคารเรียน  7 

       ปัจจุบันโรงเรียนนบพิตำวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่เลขที่ 261 หมู่ที่1 ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร.075-307290  โทรสาร.075-307290  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 547 คน (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย.64 ) มีข้าราชการครู 32 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน โดยมี นายอรรถพร อักษรนำ
 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563