กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิรัตน์ หอมทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ พรหมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สร้อยสิริสุนทร
ครูผู้ช่วย