สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
หนังสือและแสงเทียนในหุบเขา 
ความหมาย 
โรงเรียนนบพิตำวิทยา ให้ความรู้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
เสมือนแสงเทียนที่ให้ความสว่างในที่มืด


ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อเต็ม  : โรงเรียนนบพิตำวิทยา
 
อักษรย่อ  : น.ต.

สีประจำโรงเรียน  :   น้ำเงิน-ชมพู
 
           สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่น

           สีชมพู หมายถึง  ความรัก  สามัคคี