หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายอาบีบซา เซดามิซา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายแสวง เหลืองแก่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนิภา ใหม่ชุม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ