พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ

  2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

  3. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”

  4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

  5. พัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวยรวยน้ำใจ
 

เป้าหมาย(GOAL)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

  2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น

  3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา”

  4. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

  5. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล