วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน

 ปรัชญา
ปญญา  เจน  ปสาสติ  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน
 

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”