กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิจิตรา มีวาสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
ครู คศ.3

นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ครู คศ.2

นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3