กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ (STRATEGY)ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง
                อย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา

. ทิศทาง (ผู้บริหาร)
         ๑. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
         ๒. ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
         ๓. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         ๔. สำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
         ๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน

. ทิศทาง (ครู)
           ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน
           ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และการประเมินค่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้
           ๓. ให้ครูได้มีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
           ๔. ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิงประจักษ์  และการใช้แบบทดสอบ
           ๕. นำนักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริมในการจัดการเรียนการสอน
           ๖. สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ ๆ มาใช้   
  
 
. ทิศทาง (นักเรียน)
           ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
           ๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพื่อส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
           ๓. บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
           ๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง        
           ๕. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม
           ๖. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน