คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ จงจิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีรณัฐ รัตนมุณี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรยา เวชพรหมมินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา บัวรอด
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร บูรณเพ็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายขัตติยะ ราชประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสา จิตต์อารี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3