คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง สันธานเดชา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุหปรีชา ปภากโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการภานุวัฒน์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรช บริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา อินณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค อินณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ เชาวลิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมศวร์ นนทามิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ เจียมรัตนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ กิจแถลง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร วัฒนโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทิมา ศรีนุรัคน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย อรรถสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพร อักษรนำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ