นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปทุมพร กะสิกรรม

นายพงศธร ไชยโย

นางสาวศรัณย์พร ภักด

นางสาวนภิสา วิลัยศรี

นางสาวชลลดา นุ่นแก้ว

นายนฤนาท เมืองสุวรรณ์

นางสาวรัชฎาภรณ์ คงบาล